И така, идете и създавайте обръщеници?

Светът не може да бъде преобразен чрез внасянето на повърхностни промени в живота на много хора; нужно е дълбоко обновяване на неколцина. Истинската, дълготрайна трансформация в живота не се случва сред големи маси, а в тесен кръг, един чрез друг, отблизо.

Вие променяте света, променяйки един живот. А променяте живот, когато създавате ученик. Това правеше Исус. Той лесно можеше да ни впечатли от небесата, но избра да ни въздейства като дойде в нашия свят и отдаде живота си, за да промени няколко души, които на свой ред направиха същото.

Поръчението да създаваме ученици се отнася до всички вярващи. Писателят Робърт Колмън отбелязва в книгата си The Master Plan of Discipleship: „Ако създаването на ученици сред всички народи не е в центъра на живота ни, нещо не е наред или с нашето разбиране за Христовата църква, или с желанието ни да ходим в Неговия път."[1]

Невярващи последователи и малки „Христосовци“

За да разберем заповедта за създаване на ученици, е необходимо да изясним какво означава ученик. Проблемът е, че думата ученик е толкова разпространена и се употребява по точно определен начин, което ни кара да си мислим, че знаем какво означава, а всъщност нямаме представа.

Какво означава думата ученик в действителност(бел.пр. в контекста на Библията)? Най-общоизвестният синоним би бил последовател. В Новия Завет с думата ученик се обозначават не само утвърдените последователи, но и последователите, които още не са повярвали.

В евангелието от Йоан, глава 6, думата определено се използва за група от последователи, които все още не са вярващи. Описвайки тези хора, които се чувстваха засегнати от учението на Исус, Йоан казва: "Поради това, мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него" (Йоан 6:66). Дали това са вярващи, които бяха изгубили спасението си? Не. Това са търсещи хора - нови последователи, още невярващи, които Го изоставиха преди да положат вярата си в Него.

В другата крайност терминът ученик описва зрял, христоподобен последовател. Това определено е най-обичайната новозаветна употреба на думата. В Деяния 11:26 се казва, че последователите на Исус толкова много приличаха на Него, че "първо в Антиохия учениците се нарекоха християни". Последователите на Исус получиха съвсем ново название. Тези, за разлика от споменатите в Йоан 6 гл., бяха толкова подобни на Исус, че бяха наречени християни, което означава "малки Христосовци".

Ученици или обръщеници?

И така, ако един ученик може да се нарече последовател на Исус, независимо от нивото на посветеност в дадения момент, това означава, че работата по създаването на ученици всъщност започва преди същинското „обръщане“ във вярата. По традиция повечето хора гледат на служението преди обръщането като на евангелизаторство, а за ученичество се счита единствено периодът след обръщението. Аз обаче смея да твърдя, че щом думата ученик може да се използва за невярващ човек, както в Йоан 6 гл., тогава следва, че процесът на изграждане на ученици може да се случва на всеки етап от духовния път на човека.

Дали това е само въпрос на семантика? В определен смисъл – да. Но това, което научаваме от Йоан 6 гл. е, че нашето служение към хората преди да са повярвали е процес, а не просто едно "евангелизаторско събитие". За съжаление твърде често на евангелизирането се гледа именно като на моментно действие, чиято цел е да представи Евангелието на хората и да ги призове да вземат решение, независимо от това доколко разбират или изобщо се интересуват от Исус. Резултатът от подобно безразборно "евангелизиране" може да бъде по-скоро вреден, отколкото полезен.

Учениците се приближават към Исус

Представата ни за процеса на приемане на вярата и израстване до зрялост в Христа ще бъде по-ясна и еднозначна, ако гледаме на изграждането на ученици като на процес на подпомагане на хората през целия си живот да се приближават към Исус - към вяра в Исус и към пълнота в Исус.

Моментът на приемането на вярата е просто една опорна точка в процеса на изграждане на ученици. Много важна точка. Това е прагът, през който се преминава от тъмнина към светлина, от смърт към живот, от ада към рая. Но този момент не е крайната цел, нито е началната точка на ученичеството.

Следователно, когато се моля Бог да ми изпрати хора, които да обучавам в ученичество, аз Го моля за ученици от двете страни на кръста - такива, които се придвижват от неверие към вяра, и такива, които се придвижват от първоначалната вяра към пълнотата на зрелостта.

Ученик означава учащ

При все че най-общоприетото значение на думата ученик е последовател, всъщност най-точното определение е учащ, що се отнася до действителното значение на гръцката дума. Ученикът е учащ се, чирак, някой, който се учи да подражава на учителя си. Харесвам думата учащ по простата причина, че тя изразява истината – става въпрос за процес. Аз не съм се научил напълно как да подражавам на Учителя си, но се уча. Аз съм учащ се. Развивам се и този процес ще продължи докато съм жив.

Да се научим да обичаме

Исус дава много точно определение за ученик, като казва, че Неговите ученици ще се отличават по три основни белега или характеристики. Повечето от нас без разногласия ще се съгласят за първия. Любов. Не знание. Не моментът на обръщение. Не църковно членство. Не духовни дарби. Не чиста доктрина. А любов. "По това ще познаят всички, че сте Мои ученици", казва Исус, "ако имате любов помежду си" (Йоан 13:35).

И сякаш това не е достатъчно категорично, Той повтаря отново няколко стиха по-нататък, в Йоан 15:9: "Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас, пребъдвайте в Моята любов." И отново в стих 12: "Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих." А така също и в стих 17: "Това ви заповядвам, да се любите един друг."

Истинските последователи на Исус обичат. Обичат Бога, обичат се помежду си, обичат и другите хора. Тези последователи изразяват любовта според уникалните си дарби и индивидуалност, но въпреки това наистина обичат.

Да се научим да губим

Вторият отличителен белег на ученика, по думите на Исус, е всъщност първият, който намира пълно проявление. В Йоан 15:12-13 Исус казва: "Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си". Това е саможертвата.

Още пет пъти Исус определя последователите Си в контекста на саможертвата или себеотрицанието. (Матей 10:38, Марк 8:34, Лука 9:23, 14:27). А Матей 16:24 казва: "Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва." В четири от тези случаи Исус добавя думи като следните: "Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради Мене, ще го намери."

Да следваме Исус означава да изгубим живота си. Това може да означава да изгубим семейство, приятели, благополучие, финансова сигурност, репутация или каквото е необходимо, за да принесем слава на Бога и Евангелието. Това означава да изгубиш живот, за да намериш живот. В Лука 14:27 Исус много ясно посочва какво представлява ученикът. "Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик".

В първите два стиха на Ефесяни, глава 5, апостол Павел пише: "И тъй, бивайте подражатели на Бога..." Трябва да подражавам на Бога? Как изобщо се подражава на Бога? Какво означава това? Павел обяснява. "Ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма". Подражаването на Бога означава да ходим в жертвоготовна любов към Него и към хората. Любов и саможертва.

Да се научим на послушание

Какъв е третият белег на ученика според Исус? Великото поръчение в Матей 28:19-20 е ясно. "И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, ... като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал“. Учениците се отличават с послушание във всичко, което Исус заповядва. Това включва първо и преди всичко това, което им е заповядал в този стих - да отидат и да създават ученици, които на свой ред отиват и създават ученици.

Исус обобщава всичко това за нас в Йоан 15:12-14, където казва: "Това е Моята заповед, да се любите един друг... Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядах". В три кратки стиха Исус обхваща същината на това да бъдеш Негов ученик, което включва три неща: любов, покорство и саможертва.

И трите характеристики на ученика са събрани в една единствена дума: любов. Исус казва, че да обичаш означава да дадеш живота си и, че ще спазваш заповедите Му, ако Го обичаш. Любовта включва покорство и саможертва. Следователно ключът към изпълнението на Великото поръчение е да се подчиняваме на Великите заповеди. Начинът да създаваме ученици е като обичаме Бога повече от всичко и обичаме хората самоотвержено.

Да възпроизведем Исус

Ето как ние в Crossworld сме дефинирали ученик: ученикът е човек, който се учи да живее и обича като Исус и помага на другите да правят същото.

Първо - ученикът се учи, защото ученик по определение означава учащ се.

Второ - ученикът изучава две основни неща: да живее като Исус (в послушание на Бога) и да обича като Исус (в саможертва за хората).

Трето - ученикът помага на други да вършат същото - с други думи, той е посветен на възпроизвеждането. Ученичеството не означава само аз да стана като Исус. То е възпроизвеждането на Исус в живота на друг човек.

Заповедта за създаване на ученици не се отнася просто до момента на обръщане към вярата. Не се отнася дори и до преобразяването. Заповедта за създаване на ученици се отнася до възпроизводството. Докато не започнем да се възпроизвеждаме, ние все още не сме извършили това, което Исус ни е поръчал.

Оригиналната статия на английски може да прочетете тук: http://urbana.org/go-and-do/missional-life/go-therefore-and-make-converts.

Дейл Лош, президент на Crossworld, е завършил богословска семинария в Далас и е служил в Кросуърлд, Франция. Той говори по темите за ученичеството, мисиите и Божия промисъл за народите


[1]    Robert Coleman, The Master Plan of Discipleship, (Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1998), 15.

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »