В какво вярваме

 • Вярваме, че Писанията на Стария и Новия Завет са боговдъхновени и безпогрешно записани в оригинала си. Те са върховен авторитет в живота ни.
 • Вярваме в един Бог - Създател, вечно съществуващ в триединството на Отец, Син и Свят Дух.
 • Вярваме, че Исус Христос бе заченат от Святия Дух и роден от девицата Мария. Той е бил и остава истински Бог и истински човек.
 • Вярваме, че Бог създаде Адам и Ева по Свой образ, но те съгрешиха и по този начин си причиниха не само физическа, но и духовна смърт – лишиха се от общение с Бога. В резултат на Адамовия грях, всички човешки същества се раждат с греховна същност.
 • Вярваме, че Господ Исус Христос стана заместваща жертва за нашите грехове, и че всики, които вярват в Него, са оправдани поради пролятата Му кръв и чрез Божията милост и благодат.
 • Вярваме във възкресението на разпнатото тяло на нашия Господ, Неговото възнесение в Небето и настоящето Му присъствие там – като Първосвещеник и ходатай за нас.
 • Вярваме с блажена надежда в предстоящото лично завръщане на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
 • Всички, които с вяра приемат Исус, стават Божии деца чрез новорождението си от Святия Дух.
 • Вярваме, че Святият Дух обитава всички вярващи и им дава духовен живот, позволява им да разбират библейските истини, вдъхновява ги за богоугоден живот и ги подготвя за служение и свидетелство.
 • Вярваме във възкресението на праведните и неправедните, вечното блаженство на спасените и вечното наказание на изгубените.

Призвание – мисията, към която Бог ни е призовал

Да разпространяваме Евангелието на Исус и Неговото Царство във всички народи чрез духовни поколения от работници, живеещи и изграждащи ученици сред изгубените.


Основополагащи ценности

 • Жаждата да познаваме, да обичаме и да заприличаме на Исус Христос
 • Истинността и достатъчността на Писанията за всеки аспект от живота
 • Преобразяващата сила на Евангелието
 • Водителството и силата от Святия Дух
 • Очакваща вяра и усърдна молитва, вкоренена в Божиите обещания
 • Достойнството и значимостта на всеки човек
 • Любов и благоволение, изразявани в общността ни
 • Семействата и мрежите от взаимоотношения в процеса на изграждане на ученици
 • Взаимозависимост в тялото Христово при разпространяването на Благовестието

Как виждаме бъдещето – това е нашата молитва и надежда за плодовете от ревностното следване на Божия призив

Виждаме енергичното разпространение на Евангелието, подхранвано от постоянна и неотслабваща молитва, което преминава свободно през цялата мрежа от взаимоотношения и достига всички хора по света. Работниците на Царството са навсякъде.

Кое отличават това движение? Грижа за цялата личност... благодатен климат... състрадание към уязвимите и съкрушените... жертвоготовно единство, приемащо различията... културна адекватност и чувствителност... взаимозависимост в Божието семейство... преобразени мъже и жени, носещи смирението и уханието на Христос.

Те са дълбоко обвързани с Божието Слово и му се покоряват. Те вярват в Божиите обещанията. Както лично, така и като част от християнската общност, те се стараят да разпознават и преследват Божиите цели.

Израстват нови работници и водачи, копнеещи все по-силно за Исус Христос. Те демонстрират своята вяра и смелост ежедневно в семействата и сред приятелите си. Като духовни родители те са автентични и неподправени.

Обикновени хора, с различни съдби и професии, радостно водят пълноценен, цялостен живот сред изгубените, принасяйки плодове и устоявайки на изпитания и страдания. По света мнозина се обръщат към вярата. Утвърждавайки се като ученици, много от тях израстват и стават стабилна основа за следващите поколения. Благовестието се разпространява по естествен и мощен начин, когато вярващите споделят Христа... човек с човека... семейство със семейство.

Пресичайки културни граници към нови градове и народи, групи от вярващи, готови да вложат живота си в служба на чужда земя, целенасочено проповядват и въплъщават в себе си благата вест за Исус Христос по начин, който преобразява все повече общности. Тези общности донасят радост и надежда на околните, като възстановяват взаимоотношения и справедливостта се възцарява. Това, което гори в сърцата им, е грижата за изгубените и недостигнатите, и това е, което ги вдъхновява да разпространяват Благовестието сред народите.

Водачите на това движение, изградени и способни за служба на Бога, живеят с нарастващо посвещение да заприличат на Христос. Те са зависими от Святия Дух. Те са вкоренени в техния местен и национален контекст. Те осигуряват фокус, целесъобразност и енергия за движението. Те са напълно посветени на създаването на духовни поколения.

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »